اطلس ایران قدیم
کتاب اطلس ایران قدیم حاوی ۴۵ نقشه عمومی و موضوعی ایران است که از دو بخش قاجار و پهلوی، یک پیوست و یک فهرست اعلام تشکیل شده است. درمجموع ۱۸ نقشه مربوط به دوران قاجار و۲۷ نقشه مربوط به دوران پهلوی است. مشخصات کلیه نقشهها شامل عنوان نقشه، تهیه کننده و ترسیم کننده، سال ومقیاس نقشه استخراخ شده و در اغلب موارد توضیحات حاشیه و علائم نقشه نیز استخراج و ارائه شده است.

در مجموع ۱۲ نقشه بزرگ از این مجموعه با جزییات کامل منتشر شده و عناوین جغرافیای مندرج بر آن ها نیز قرائت و در فهرست اعلام آمده است.

کتابی است که نگاه به آن برای پژوهش‌های ایران‌شناسی و یا مطالعات هر علاقمندی با موضوع ایران، مناطق ایران و تحولات آن ضروری است.
 

Detail from the book

Atlas of Old Iran Cover

to "PDF Sample of the Book"

to "Contact" page