TehranNegari I Cover

تهران نگاری I - بانک نقشه‌ها و عناوین مکانی تهران قدیم

به معرفی ۳۱۴ قطعه نقشه شهر تهران و پیرامون آن می‌پردازد که از حدود ۳۰ مرکز و مجموعه گردآوری شده و از این تعداد ۲۹۰ قطعه نقشه کامل و خوانا به چاپ رسیده است. بازه زمانی نقشه‌ها ۱۳۴۱ق. تا ۱۳۵۷ش. است. علاوه براصل نقشه، مأخذ نقشه، تهیه‌کنندگان، فهرست مکانها، تاریخ‌گذاری نقشه‌های بدون تاریخ و یا تصحیح تاریخ تولید برخی از نقشهها راهنمای بسیار با اهمیت برای پژوهشگران و علاقمندان است. از روی نقشهها ۴۶۰۰۰ عنوان مکانی قرائت و فهرست شده است که در فهرست اعلام انتهای کتاب دسترسی به نقطه مورد نظر را برای مخاطبان تسهیل می‌نماید.

این کتاب پژوهش و تدوین رضا شیرازیان در سال ۱۳۹۶ توسط نشر دستان و با مشارکت شهرداری تهران و حمایت تعدادی از سازمانها و موسسات منتشر شده است.

برگزیده آثار برتر چاپی در جشنواره صنعت چاپ سال ۱۳۹۶.
 

Detail from the book

to "PDF Sample of the Book"

to "Contact" page