TehranNegari II Cover

تهران نگاری II - طهران در مطبوعات دوره قاجار (ناصری و مظفری)

در این پژوهش تک تک صفحات ۵۸ سال مطبوعات رَسمی کشور بررسی شده و کلیه اخبار، اطلاعات، آگهی‌ها، نشانی‌ها و تصاویر مرتبط با شهر تهران و اطراف آن استخراج و به ترتیب زمانی مرتب شده است. در این کتاب ۶۲۰,۰۰۰ کلمه از مطالب روزنامه‌ها به همراه تصاویر با محوریت اطّلاعات مکانی تهران ارائه شده است.

روزنامه وقایع اتّفاقیه، روزنامه دولت علیّه ایران، روزنامه ایران، روزنامه اطّلاع، روزنامه شَرَف، روزنامه شَرافت، روزنامه ایران سلطانی و روزنامه ایران بین سال‌های ۱۲۶۸-۱۳۲۴ق. در این مطالعه مورد پژوهش قرار گرفته‌اند.
فهرستی از حدود ۳۰,۰۰۰ اعلام مندرج در این کتاب تهیه و ارائه شده است و در پایان نیز فرهنگ واژگان برای فهم لغات نامأنوس متن افزوده شده است.

برگزیده جشنواره تهران پژوهی سال ۱۳۹۷.
 

Sketch Detail

to "PDF Sample of the Book"

to "Contact" page